Skip to content

Chirurgia kontra przedłużone leczenie zachowawcze dla rwy kulszowej ad 5

1 rok ago

131 words

W Panelu A, chociaż krzywe różnią się dla średnich wyników w Kwestionariuszu Niepełnosprawności Rolanda (wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 23, z wyższymi wynikami wskazującymi gorszy status czynnościowy), a wyniki krótkoterminowe w 8 i 12 tygodniu mają nienakładające się przedziały ufności, całkowita różnica między obszarami pod krzywą (AUC) w ciągu 52 tygodni nie jest znacząca (P = 0,13). Panel B pokazuje średnie wyniki w skali wizualno-analogowej dla natężenia bólu nóg. Skala mieści się w zakresie od 0 do 100 mm, z wyższymi wynikami wskazującymi na bardziej intensywny ból. Wystąpił wczesny efekt bólu kończyn dolnych na korzyść grupy operacyjnej od 2 do 26 tygodni, ale wyniki były prawie równe po roku. Różnica między AUC była znacząca (P <0,001). Panel C pokazuje średnie wyniki w skali wizualno-analogowej dla natężenia bólu krzyża. Początkowa intensywność bólu krzyża była mniejsza niż bólu kończyn dolnych. Różnica między AUC dla bólu krzyża nie była tak duża jak różnica między AUC dla bólu kończyn dolnych i nie była znacząca (P = 0,14). Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne i wtórne według leczenia i czasu leczenia po randomizacji. Rysunek 3. Rysunek 3. Odwrotne krzywe Kapłana-Meiera, szacujące skumulowane przypadki wyzdrowienia. Mediana czasu do wyzdrowienia wyniosła 4,0 tygodnia (95% CI, 3,7 do 4,3) we wczesnej grupie operacyjnej i 12,1 tygodnia (95% CI, 9,5 do 14,8) w grupie leczonej zachowawczo. Wykazano liczbę pacjentów, którzy jeszcze nie doszli do siebie po każdym badaniu, a także bezwzględną różnicę procentową pomiędzy grupą leczoną zachowawczo i grupą z wczesną operacją u pacjentów, którzy doszli do siebie (95% przedział ufności). Odzyskiwanie zdefiniowano jako kompletne lub prawie całkowite zgodnie z 7-punktową skalą Likerta (wyższe wyniki wskazują na gorszy wynik). Współczynnik hazardu, oszacowany za pomocą nieskorygowanego modelu Coxa z odzyskiem jako punktem końcowym, wyniósł 1,97 (95% CI, 1,72 do 2,22) na korzyść wczesnej operacji.
Krzywe dla wyników w Kwestionariuszu Niepełnosprawności Rolanda pokazują rozdzielenie na korzyść leczenia zachowawczego w pierwszych 4 tygodniach po randomizacji (Figura 2). Krzywe krzyżują się po 4 tygodniach, wskazując moment, w którym odnotowano lepszy wynik w grupie wczesnej operacji. Największa różnica w funkcjonowaniu wystąpiła między 8 a 12 tygodniem. Obszary pod krzywą dla średniej punktacji na Kwestionariuszu Niepełnosprawności Rolanda nie różniły się istotnie między grupami podczas 52-tygodniowego okresu obserwacji (P = 0,13). Jednakże istniała istotna różnica (P <0,001) między obszarami pod krzywą dla średniej wizualnej skali analogowej dla bólu kończyn dolnych na korzyść wczesnej operacji. Po operacji ból nóg i towarzyszące mu bóle kręgosłupa zmniejszyły się szybko, podczas gdy wolniejsze i liniowe wyleczenie z bólu odnotowano w grupie otrzymującej przedłużone leczenie zachowawcze. Jednak w rok po randomizacji wyniki w Kwestionariuszu niepełnosprawności Rolanda, skali Likerta i skali wizualno-analogowej bólu kończyn dolnych były niemal identyczne w obu grupach (Tabela 2). Podgrupa 55 pacjentów z przetrwałym rwa kulszowa i leczeniem zachowawczym, a następnie operacja miała podobną poprawę w tych wynikach po roku w porównaniu z pacjentami przydzielonymi do wczesnej operacji [patrz też: eziclen, profesja krotoszyn, terafood ]

0 thoughts on “Chirurgia kontra przedłużone leczenie zachowawcze dla rwy kulszowej ad 5”