Skip to content

guzki schmorla po przebytej chorobie scheuermanna ad

2 lata ago

493 words

Pacjenci kontynuowali przyjmowanie oryginalnego badanego leku do końca badania, chyba że lek nie zdołał kontrolować napadów lub miał niedopuszczalne skutki uboczne. W związku z tym wszyscy pacjenci objęci badaniem kwalifikowali się do kontynuacji co najmniej jednego roku, ale ci, którzy zgłosili się do badania wcześniej, byli obserwowani aż przez pięć lat. Kryteria wejścia
Przebadaliśmy mężczyzn i kobiety w wieku od 18 do 70 lat z rozpoznaniem padaczki objawowej (częściowej) ze złożonymi napadami częściowymi (psychomotorycznymi) lub wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi (grand mal), jak zdefiniowano w Międzynarodowej klasyfikacji napadów padaczkowych21 oraz Międzynarodowa klasyfikacja padaczki i zespołów padaczkowych.22 Włączono pacjentów, którzy nie mieli udokumentowanej niewydolności leczenia którymkolwiek z badanych leków lub nadwrażliwości na nie, żadnej historii nadużywania alkoholu lub narkotyków, żadnych zapisów niezgodności z programami leczenia, nie poważne problemy psychiczne i brak postępującego zaburzenia neurologicznego lub poważnego, niestabilnego stanu medycznego; ponadto musieli mieć normalną inteligencję (IQ powyżej 85 według skali inteligencji dorosłych Wechslera). Pacjenci z napadami alkoholowymi zostali wykluczeni.
Farmakoterapia
Protokół badania zaprojektowano tak, aby możliwie jak najdokładniej odpowiadał standardom optymalnej praktyki klinicznej, z tym wyjątkiem, że leczenie było podwójnie zaślepione. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymania jednego z dwóch aktywnych preparatów – karbamazepiny (Tegretol, tabletki o mocy 200 mg) lub walproinianu (sól sodowa diwalproexu, Depakote, tabletki 250 mg lub 500 mg). Aktywne leki i pasujące placebo zostały dostarczone przez Ciba-Geigy Pharmaceuticals i Abbott Laboratories (Pharmaceutical Division). Dawki dostosowywano indywidualnie w celu uzyskania stężeń w surowicy w środku docelowych wartości (karbamazepina, 7 do 8 .g na mililitr; walproinian, 80 do 100 .g na mililitr).
Jeżeli początkowe zastosowanie leku powodowało działania niepożądane zależne od dawki, lek został wstrzymany lub dawkowanie zostało tymczasowo zmniejszone. Jeśli drgawki nie były kontrolowane, dawka była zwiększona. Jeśli wystąpiły działania niepożądane, dawkę zmniejszono, aby rozwiązać problem. Jeżeli wystąpiły drgawki o niedopuszczalnej częstości lub nasileniu, gdy dawka została obniżona do dopuszczalnego poziomu, leczenie lekiem uznano za nieskuteczne. Zatem niepowodzenie leczenia zdefiniowano jako wynik kombinacji działań niepożądanych i drgawek, które to definicje byłyby akceptowane w standardowej praktyce klinicznej.
Zgodność monitorowano, mierząc stężenia leku w surowicy, przeprowadzając wywiady z pacjentami i rejestrując ich przestrzeganie zaplanowanych wizyt.
Ocena wyników
Miary częstości i nasilenia napadów stosowanych w tej próbie, a także toksyczności ogólnoustrojowej i neurotoksyczności, zostały dostosowane ze skal przygotowanych dla poprzedniego badania20 w oczekiwaniu na nieco odmienne działania niepożądane (szczegóły są dostępne u autorów). Wyniki skali ratingowej, określone podczas każdej wizyty, służyły jako ilościowa ocena ogólnej adekwatności zarządzania.
Suma wszystkich rodzajów napadów (uogólnione toniczno-kloniczne, złożone częściowe i proste częściowe) została zebrana w tabeli podczas każdej wizyty
[przypisy: profesja krotoszyn, zdjecie pantomograficzne, tuputan ]

0 thoughts on “guzki schmorla po przebytej chorobie scheuermanna ad”