Skip to content

Leczenie chirurgiczne a leczenie niezwiązane z kręgozmykiem zwyrodnieniowym kręgosłupa lędźwiowego cd

1 rok ago

386 words

Wielkość próby pozwoliła na utratę do 20% danych, ale nie uwzględniała żadnych konkretnych poziomów nieprzestrzegania. Wstępne analizy porównały wyjściową charakterystykę pacjentów pomiędzy randomizowaną kohortą a kohortą obserwacyjną oraz między grupami leczonymi połączonej randomizowanej kohorty i kohorty obserwacyjnej. Zakres brakujących danych i odsetek pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym obliczono dla każdego zaplanowanego okresu obserwacji. Wyjściowe predykatory czasu do czasu leczenia chirurgicznego w obu kohortach (włączając w to przejścia do leczenia) określano za pomocą modelu regresji stopniowych proporcjonalnych zagrożeń z kryterium włączenia P <0,1 dla wejścia i P> 0,05 dla wyjścia. Predyktory brakujących wizyt kontrolnych po roku zostały określone przez stopniową regresję logistyczną z kryteriami wejścia i wyjścia odpowiednio P <0,1 i P> 0,05.
W analizach pierwotnych porównywano leczenie chirurgiczne i nieoperacyjne, stosując zmiany od wartości wyjściowych w każdym okresie obserwacji w odniesieniu do bólu fizycznego i funkcji fizycznej SF-36 oraz wskaźnika Oswestry Disability Index. Randomizowana kohorta była początkowo analizowana na zasadzie zamiaru leczenia. Jednak ze względu na stopień przenikania kolejne analizy łączyły kohortę z randomizacją i kohortę obserwacyjną i opierały się na faktycznie otrzymanych terapiach. W tych analizach traktowanych as as, wskaźnik leczenia był zmienną w czasie, co pozwalało na różne czasy operacji. Przed operacją wszystkie zmiany w stosunku do wartości wyjściowych uwzględniono w szacunkach efektu leczenia nieleczniczego. Po zabiegu kolejne zmiany w wynikach zostały przypisane do grupy chirurgicznej z obserwacją mierzoną od daty operacji. Randomizowana kohorta i kohorta obserwacyjna poddawano każdej analizie w celu wytworzenia oddzielnych oszacowań działania traktowanego jako leczenia. Wyniki te porównano z zastosowaniem testu Walda w celu jednoczesnego przetestowania wszystkich wizyt kontrolnych pod kątem różnic w szacunkowych wynikach leczenia między grupami randomizowanymi a obserwacyjnymi.24 Kolejne analizy łączyły dwie kohorty.
Aby skorygować potencjalne zakłócające efekty, zmienne podstawowe powiązane z brakującymi danymi lub otrzymanym leczeniem zostały włączone jako zmienne towarzyszące w modelach regresji wzdłużnej.24 Określono efekt losowy w celu uwzględnienia korelacji między powtarzanymi pomiarami poszczególnych pacjentów. Obliczenia wykonano przy użyciu oprogramowania SAS (PROC MIXED dla danych ciągłych z normalnymi efektami losowymi i PROC GENMOD dla wyników wtórnych binarnych i nienormalnych). Istotność statystyczną zdefiniowano jako P <0,05 na podstawie testu dwustronnej hipotezy (oprogramowanie SAS, wersja 9.1). Dane do tych analiz zostały zebrane do 3 października 2006 r.
Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Wykluczenie, rejestracja, losowanie i obserwacja uczestników testów. Wartości kumulują się przez 2 lata. Na przykład, w trakcie 2-letniego okresu obserwacji zmarło łącznie dwóch pacjentów z grupy przydzielonej do operacji.
Ogółem w SPORT wzięło udział 607 z 892 uprawnionych uczestników (304 w randomizowanej kohorcie i 303 w grupie obserwacyjnej). Łącznie 601 pacjentów (99%) ukończyło co najmniej jedną wizytę kontrolną i zostało uwzględnionych w analizie; od 83% do 95% respondentów dostarczyło dane podczas każdej wizyty kontrolnej (rys. 1).
W randomizowanej kohorcie 159 pacjentów zostało przydzielonych do operacji, a 145 do nieleczonych
[podobne: hemoglobina glikowana w ciąży, ile lat trwają studia medyczne, tatuaże damskie na stopie ]

0 thoughts on “Leczenie chirurgiczne a leczenie niezwiązane z kręgozmykiem zwyrodnieniowym kręgosłupa lędźwiowego cd”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: poradnia dietetyczna warszawa[…]