Skip to content

Multispektralna tomografia optoakustyczna do oceny aktywnosci choroby Lesniowskiego-Crohna

1 rok ago

350 words

W przewlekłych chorobach zapalnych niekontrolowane zapalenie wiąże się ze zwiększoną częstością hospitalizacji, powikłaniami i śmiercią. Ze względu na potencjalną ostrość tych stanów istnieje zwiększone zapotrzebowanie na nowe metody diagnostyczne.1,2 Multispektralna tomografia optoakustyczna (MSOT) to nowa technika obrazowania, która pozwala na nieinwazyjne oznaczanie hemoglobiny zależnej od hemoglobiny perfuzji tkanek i natlenienia jako substytuty zapalenia .3 W tym podejściu wykorzystuje się wzbudzenie krótkiego impulsu światła laserowego o długości fal bliskiej podczerwieni w celu wywołania efektu fotoakustycznego w tkankach docelowych, co skutkuje wykrywalnymi falami dźwiękowymi wywołanymi ekspansją termoelastyczną. Rysunek 1. Obraz 1. Obrazowanie MSOT w celu oceny aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna.Panel A pokazuje obrazowanie przezbrzuszkowe, które wykorzystuje ten sam detektor do emisji światła laserowego i ultradźwiękowego wykryw ania poziomów sygnału za pomocą wielospektralnej tomografii optoakustycznej (MSOT). Erytrocyty są celem absorpcji światła laserowego i ultradźwięków. Sześć różnych długości fali (700, 730, 760, 800, 850 i 900 nm) wykorzystano do akwizycji danych MSOT; Pomiary MSOT, takie jak całkowita hemoglobina (Hb), natleniona Hb, odtleniona Hb i nasycenie tlenem, są obliczane na podstawie tych pomiarów. Te pomiary oparte na hemoglobinie umożliwiają ocenę perfuzji tkankowej i utlenowania jako substytutów zapalenia za pomocą MSOT. Panel B pokazuje poziomy sygnału Hb całkowitego pobranego przez MSOT w ścianie jelitowej (zarówno w jelicie grubym, jak i jelicie cienkim) u 44 pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna o różnym stopniu zaawansowania zapalenia endoskopowego. Taką ocenę przeprowadzono za pomocą uproszczonego obrazu endoskopowego dla choroby Leśniowskiego-Crohna (SES-CD), która mieści się w zakresie od 0 do 56, z wyższymi wynikami wskazują cymi na większą ostrość stanu zapalnego jelit; remisję definiuje się jako wynik mniejszy niż 3, niska aktywność choroby jako wynik 3 do 6, umiarkowana aktywność choroby jako wynik 7 do 15, a wysoka aktywność choroby jako wynik 16 lub więcej. Poziomy sygnału są wyrażane jako znormalizowane wartości z i przekształcane w liniową skalę arbitralnych jednostek (au). Czerwone kropki oznaczają pojedyncze pomiary dla każdego pacjenta; poziome linie oznaczają mediany, a ja pasuje do zakresu międzykwartylowego. Pojedyncza gwiazdka oznacza P <0,05 i podwójną gwiazdkę P <0,001 dla porównania z remisją. Panel C pokazuje reprezentatywne obrazy pomiarów MSOT całkowitej Hb w jelicie grubym i jelicie cienkim u pacjentów z różnymi stopniami aktywności choroby endoskopowej (ocenianej za pomocą SES-CD). Górny rząd pokazuje reprezentatywne miary MSOT całkowitej Hb jako mapy oznaczone kolorem z nakładką obrazów ultrasonograficznych w trybie B. Środkowy rząd pok azuje schematyczne przedstawienia obrazów pokazanych w górnym rzędzie. Dolny rząd pokazuje odpowiednią ocenę endoskopową. W tym jednoośrodkowym, przekrojowym badaniu diagnostycznym (numer ClinicalTrials.gov, NCT02622139), zastosowano echosondę MSOT Acuity Echo (iThera Medical) do wykonywania przezbrzuszkowej oceny zapalenia jelita u 108 pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (Figura 1A, patrz także Tabela S1). oraz Rys. S1 w Dodatku Uzupełniającym i protokole, dostępne wraz z pełnym tekstem niniejszego listu). Porównaliśmy rozkład pomiarów MSOT pomiędzy pacjentami z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna i osobami z nieaktywną chorobą, które określono na podstawie oceny klinicznej (wskaźnik Harvey-Bradshaw), punktacji endoskopowej (uproszczony obraz endoskopowy dla choroby Leśniowskiego-Crohna) i oceny histologicznej ( zmodyfikowany wynik Riley) jako testy referencyjne. Ponadto porównaliśmy wyniki diagnostyczne MSOT z ocenami klinicznymi i laborator yjnymi oraz konwencjonalną ultrasonografią (sekcja w dodatkowym dodatku). Ocenę kliniczną i laboratoryjną oraz ultrasonografię (w tym obliczanie wyników Limberga, które mierzą grubość i perfuzję ściany jelita) przeprowadzono bezpośrednio przed obrazowaniem MSOT, a endoskopię wykonano w ciągu 6 miesięcy (przerwa mediana, 8,7 tygodnia, zakres międzykwartylowy, 1,4 do 13,8 ) po obrazowaniu MSOT. W sumie 17 pacjentów zostało wykluczonych z badania, ponieważ obrazowanie MSOT nie mogło być ocenione. U pozostałych pacjentów zbadaliśmy wartości MSOT, w tym pomiary pojedynczej długości fali (700, 730, 760, 800, 850 i 900 nm) i pomiary spektralnie niezmieszane, w tym hemoglobinę całkowitą, hemoglobinę utlenioną, hemoglobinę odtlenioną i nasycenie tlenem (sekcja i Rys. S2 w Dodatku Uzupełniającym). Wykorzystując endoskopię jako standard referencyjny do rozróżnienia aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna od nieaktywnej choroby u 44 pacjentów, stwierdz iliśmy, że wystąpiły istotne różnice między aktywną chorobą i nieaktywną chorobą dla wszystkich wartości MSOT z wyjątkiem wysycenia tlenem (P?0,001) (Tabela S3 w Dodatek uzupełniający) Podobne [przypisy: leczenie pod mikroskopem, leczenie żylaków, nefrolog ] [więcej w: szafraceum, formpol tychy, denmed bydgoszcz ]

0 thoughts on “Multispektralna tomografia optoakustyczna do oceny aktywnosci choroby Lesniowskiego-Crohna”